Prari Felix luwan wina 10 mani alkan ba kat Miskitu ki bilara laulu rayaka ba tanka (IREMADES)
Documento

Wauhkatayana Nicaragua kuntrika bilara karibi kus tasbaya baiki sakanka ra Miskitu Ki pliska bak saki mainkaiki ba bilara laulu pawi nani rayaka nahki ba laki kaikanka daukanba dahra ulbi sakansa, bara naha ba lika “Nicaragua karibi Kuska bilara auhya un baku sim dus nani baha bilara pawi nani ba ta baikaia muni sim upla nani baha lamara iwi nani ba lan daukaia airitska nani ba kaina sunaia proyectoka wal daukansa”, Warkkana caukan kata mani taura 2018.

Miskitu Ki piska bak saki main kaiki ba 25 apia kaka 30 Km nani bilkara sa Sandy Bay lalmika tanira, bahara 70 ki nani barasa sirpi wina tarkika kat, bara kau pali ba laulu pawisa. Baku aisan wisa Lugo bara Snedaker (1974) naku ulbi win kata Restrepo bara Vivas-Aguas (2007) naha ba ki lauluka makisa kan baku bilara pawi bamna.

Tipo de Documento