KABU RITSKA BARA LAKUN NANI RITSKA DIA BRIBA WAN KARIBI YAHBRA TANI NICARAGUA BILARA (IREMADES)
Documento

Miskitu Ki Pansolka nani ba wan kus yahbra tanira sa Nicaragua bilara (Pansol tanka ba Kabu munuhtara Coral nani pawi piska nani sa). Naha ritska na help tara sa kan sunu briaia bara baha wina upla nani ba pawanka alkaia ba mata, wan uplika nani ai iwanka natka kat Nicaragua bilara miskitu ki wina help saki uplika nani mapara. Baku bamna, Nicaragua Karibi kabuka unra klauna tasbaya universidadka (URACCAN) IREMADES bara UICN, asla taki wauhtaya kum sain munan sa proyectoka na wakaia.

Naha proyectoka wal stadi munanka kum daukan baha lika ani kat pansol nani rayaka ba tanka (pansol pawi nani ba bara twi kabu muhta nanira pawiba sim tasba wahbi sakan miskitu ki bilara, baha wal nutakaia pliki kan ani kat baha nani ba sahwan sa sapa, kan miskitu ki sika prari Felix ba bui kasak pali sauhkan ba taka 2007 manka bilara, baku sim inska bara wasi satka nani warkka ba karna pali naha bilara dauki ba mihta, ba mita kasak pali pansol piska nani ba sauhki sa.

Tipo de Documento